sejfik

Kup reklamę

Doładowania on-line - regulamin

§ I Postanowienia wstępne

 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, firma Arial-Media (zwana dalej: Firmą bądź Usługodawcą) tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczonych przez Firmę usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawcą usług opisanych w Regulaminie jest właściel serwisu sejfik.com - firma Arial-Media z siedzibą w Święciechowy przy ulicy Leszczyńska 49m, NIP: 5010012993.
 3. Usługobiorcą jest każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie świadczonych przez Firmę.

§ II Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Firma świadczy usługę sprzedaży doładowań Pre-Paid zwanych dalej Usługą.
 2. Usługa dotyczy polskich sieci: Orange/Nju, Plus, T-Mobile, Heyah, Play.
 3. Usługa umożliwia zakup doładowań za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem sejfik.com/pages/doladuj.php przy użyciu elektronicznych form płatności obsługiwanych przez system Dotpay, InPay (bitcoin) lub PayPal.
 4. Usługa i płatność realizowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Kody dostarczane są w formie elektronicznej (14 lub 16 cyfrowy kod numeryczny).
 5. Usługa jest płatna. Koszt Usługi wynosi:
  a) dla nominału 5 PLN - wartość nominału + 0.25zł (przykładowo: koszt Usługi o wartości 5zł to 5.25zł),
  b) dla nominałów o wartości wyższych niż 5 PLN - wartość nominału (przykładowo: koszt Usługi o wartości 100zł to 100zł).
 6. Koszt usługi dla niektórych form płatności może się różnić. Przed dokonaniem ostatecznego zakupu Usługobiorca jest informowany o dokładnej cenie Usługi dla poszczególnych metod zapłaty.

§ III Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

 1. Korzystanie ze świadczonej przez Firmę Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę sieci, wartości zasilenia oraz poprawnego adresu e-mail.
 2. Przy formach płatności o wysokim ryzyku biznesowym (np. PayPal) mogą występować dodatkowe wymogi takie jak konieczność założenia konta w systemie i zapewnienie zbieżności pomiędzy danymi nadawcy przelewu, a danymi Usługobiorcy (w tym imię, nazwisko, adres e-mail). Wymogi te będą dostępne do zatwierdzenia jeszcze przez zawarciem usługi.
 3. Realizacja usługi odbywa się w sposób automatyczny - kod lub informacja o jego udostępnieniu w historii zamówień wysyłana jest maksymalnie w ciągu 15 minut od zaksięgowania wpłaty, na adres e-mail podany w zamówieniu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość opóźnienia wysyłki kodów o maksymalnie 48h w szczególnych przypadkach takich jak:
  a) brak wybranego nominału na stanie,
  b) konieczność dodatkowej weryfikacji płatności bądź zamówienia (w przypadku płatności PayPal).
 5. Zestawienie zamówień wraz z zakupionymi kodami znajduje się w historii zamówień. Zestawienie jest dostępne tylko dla zarejestrowanych klientów.
 6. W celu otrzymania faktury VAT za usługę Usługobiorca powinien wypełnić odpowiedni formularz z danymi nabywcy Usługi niezbędnymi do wystawienia faktury. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną.
 7. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z przepisami prawa po wypełnieniu formularza zgodnie z pkt. 4 niniejszego paragrafu.
 8. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji Usługi, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926). Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usług.
 9. Administratorem zbioru danych osobowych Usługobiorcy jest Firma.
 10. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.
 11. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest spełnienie przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych:
  a) posiadanie urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet,
  b) posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej zapewniającej prawidłowe wyświetlanie strony zamówienia,
  c) posiadanie rachunku bankowego z możliwością dokonywania przelewów internetowych.

§ IV Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego sejfik.com.
 2. Zawarcie umowy o realizację Usługi następuje w momencie zaznajomienia się z regulaminem, wysłania formularza zamówienia i zainicjowaniu płatności.
 3. Umowa wygasa automatycznie po 14 dniach od zamówienia gdy nie nastąpi płatność.
 4. Ze względu na charakter Usługi nie jest możliwe odstąpienie od umowy gdy usługa ta została zrealizowana. Nie ma możliwości zwrotu kodu ze względu na brak możliwości zweryfikowania czy kod został użyty przez Usługobiorce.

§ V Reklamacje

 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sejfik.com; bądź pocztą – na adres Firmy.
 2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Firmę Usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Reklamacja winna zawierać unikalny numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia Firma zwraca się do Usługobiorcy telefonicznie lub mailowo z prośbą o podanie dodatkowych szczegółów.
 5. Firma rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ VI Zastrzeżenia

 1. Usługobiorca zobowiązuje do zamawiania i korzystania z Usługi w sposób zgodny z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

§ VII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Usługobiorcy na stronie sejfik.com


Powrót do zamówienia