Regulamin serwisu

Powrót

INFORMACJE OGÓLNE

§1

Strona sejfik.com jest internetowym serwisem, którego celem jest świadczenie usług reklamowych. Dla użytkowników oferuje należyte profity z uczestnictwa za wykonywanie prostych czynności, jak i bardziej zaawansowanych.

§2

Niniejszy regulamin reguluje podstawowe relacje użytkownika i serwisu. Należy brać pod uwagę, iż niektóre sekcje serwisu posiadają odrębne, dodatkowe regulaminy tytułowane jako „Zasady”. Zaakceptowanie regulaminu nie jest jedyną podstawą do wypłaty wynagrodzenia, a jedynie przyzwoleniem na rejestracje i uczestnictwo w programie.

§3

Właścicielem serwisu jest firma Arial-Media, z siedzibą w 64-115 Święciechowa , ul. Leszczyńska 49m, posiadająca numer NIP: 5010012993.

WARUNKI UCZESTNICTWA

§1

W sejfik.com mogą uczestniczyć:

W przypadku osoby poniżej 16 roku życia wymagana jest zgoda rodziców. Małoletni jest zobligowany do zaznaczenia odpowiedniej opcji przy rejestracji wyłączającej treści niedozwolone dla niepełnoletnich.

W sejfik.com mogą uczestniczyć osoby z poza Polski wyłącznie jeśli znają język polski na poziomie komunikatywnym oraz tylko gdy lokalny rząd nie zabrania uczestnictwa w programach typu sejfik.com. Konto cudzoziemców posiada ograniczenia co do niektórych sekcji serwisu.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie aktywnego adresu e-mail. Sejfik.com nie odpowiada za nie docieranie przesyłek reklamowych na niektóre skrzynki e-mail. W takim przypadku należy skorzystać z innego dostawcy usług pocztowych. Zabronione jest korzystanie z serwisów umożliwiających tworzenie tymczasowych adresów i skrzynek pocztowych.

§2

W serwisie można posiadać wyłącznie jedno konto. Podstawą do określenia konta jako „multikonta” jest między innymi adres IP dlatego należy mieć świadomość, że z jednego komputera może korzystać tylko jedna osoba. Należy także unikać logowania z miejsc publicznych.

W przypadku gdy na jednym adresie IP pojawią się dwie osoby, należy to zgłosić. Wyjątkiem od reguły „jednego konta” jest następująca sytuacja:

Tylko spełnienie powyższych warunków zezwala na 2< konta na jednym adresie IP. W przypadku złamania którejkolwiek z zasad oba (lub więcej) konta zostaną zawieszone lub usunięte w zależności od skali (ilości kont).

Posiadanie internetu ze zmiennym adresem IP nie upoważnia w żaden sposób do zakładnia więcej niż jednego konta.

§3

Zabronione jest udostępnianie danych dostępowych do konta innym osobom jak i wprowadzanie ich do jakiegokolwiek oprogramowania, które ma na celu automatyczne wykonywanie działań na koncie.

Rejestracja

§1

Aby dokonać rejestracji należy wejść na stronę sejfik.com i kliknąć w łącze Zapisz się oraz wpisać poprawny adres e-mail. Na tym etapie użytkownik otrzyma informacje o ewentualnej sytuacji duplikowania się adresu IP.

§2

Po wysłaniu formularza należy czekać na wiadomość e-mail z serwisu. W wiadomości znajduje się unikalny link, w który należy kliknąć lub skopiować do paska przeglądarki.

§3

Ostatnim punktem rejestracji jest formularz osobowy. Należy go wypełnić w stopniu minimalnym tj. pola nie zaznaczone gwiazdką. Pola oznaczone gwiazdką to pola nieobowiązkowe. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych, zgodnych z prawdą świadom, że podanie fałszywych danych jest działaniem na szkodę serwisu i firmy Arial-media. Wszystkie dane pozostają pod kontrolą użytkownika i mogą zostać usunięte i edytowane w każdym momencie po rejestracji.

§4

Po zaakceptowaniu formularza konto jest już aktywne.

Uczestnictwo

§1

Po rejestracji użytkownik otrzymuje dostęp do swojego panelu użytkownika. Tylko właściciel konta może być użytkownikiem konta. Uczestnik może dobrowolnie korzystać z wszystkich funkcji systemu chyba że zasady danej sekcji stanowią inaczej.

§2

Utrzymanie konta jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne. W dowolnym momencie użytkownik może usunąć konto. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja gdy na użytkowników ciąży jakakolwiek odpowiedzialność lub zobowiązanie – konto usunie po jej spełnieniu. Konto może zostać ulepszone do statusu VIP – konto premium, które jest płatne.

§3

Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania swoich danych, zwłaszcza adresu –e-mail.

§4

Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo swojego konta. Należy dopełnić wszelkich starań aby komputer, z którego następować będzie logowanie, był bezpieczny i zawierał odpowiednie oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie. Hasło powinno być trudne do odgadnięcia i unikalne – nie wykorzystywane na innych serwisów zwłaszcza serwisów zbliżonych tematycznie do sejfik.com

§5

Usunięcie konta następuje poprzez zakładkę usuń konto w sekcji „Konto”. Kasacje należy potwierdzić wpisaniem hasła. Dostęp do konta zostanie wstrzymany natychmiast. Dane osób usuniętych i nieaktywnych usuwane są przez system raz na miesiąc.

§6

Konto nie może zostać sprzedane, ani przekazane bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu oraz otrzymania wyraźnego przyzwolenia od administracji drogą elektroniczną (e-mail).

Profity, zarabianie

§1

Każdy użytkownik otrzymuje dostęp do sekcji programu umożliwiających zarobek w dwóch jednostkach:

§2

Wykaz kontretnych metod zarobków i wartości granicznych zawiera załącznik - Tabela - opcje zarabiania

§3

Użytkownik zgromardzone środki może przeznaczyć na:

Minimum do wypłaty to 10zł w przypadku przelewu i 3zł w przypadku PayPal.

§4

Zebrane środki nie wypłacone/nie wydane w danym miesiącu przechodzą w całej wartości na miesiąc kolejny.

§5

Przed piewszą wypłatą należy określić stosunek współpracy. Możliwe opcje to osoba fizyczna lub osoba prowadząca działalność gospodarczą.

§6

Użytkownik będący osobą fizyczną zobowiązuje się uregulować wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z wypłat z programu. Serwis sejfik.com nie udziela porad księgowych w kwestii rozliczeń.

§7

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wypłata następuje na podstawie faktury VAT lub rachunku. W przypadku płatników podatku VAT ostateczna kwota do wypłaty jest kwotą netto i należy doliczyć do niej podatek.

§8

Wypłaty wynagrodzeń następują do 14 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego jakim jest jeden miesiąc. Wypłaty robione są zbiorczo w systemie Elixir-0. W przypadku opóźnień serwis zobowiązuje się do poinformowania zainteresowanych o przyczynie opóźnień.

§9

Użytkownik składający dyspozycje wypłaty jest zobowiązany do podania prawidłowego numeru (adresu) konta. W przypadku odrzucenia lub nieodebrania przelewu dyspozycja zostanie anulowana, a kwota zostanie zwrócona na konto w programie potrącona o karę w wysokości 20% kwoty przelewu, jednak nie mniej niż 1zł.

Zasady uczestnicwa, obowiązki

§1

Użytkownikowi zabrania się:

Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania skryptów, które zweryfikują działania użytkownika np.

§2

Za nieaktywność uważa się brak logowania i nie wykonania żadnej akacji przed 30 dni. Konto nieaktywne może zostać usunięte.

§3

W przypadku złamania zasad konto zostaje zawieszone. Zawieszenie konta skutkuje brakiem możliwości korzystania z tego konta (logowania się) z równoczesnym zachowaniem jego stanu usług i środków. Po 6 miesiącach od zawieszenia konta zainteresowany ma możliwość odblokowania konta, odblokowanie następuje na prośbę wysłaną drogą e-mail przez zakładkę kontakt. Alternatywne, wcześniejsze odblokowanie możliwe jest poprzez zresetowanie stanu konta. Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy w zależności od powagi wykroczenia. Przez okres zawieszenia w dowolnym momencie użytkownik ma prawo usunąć zawieszone konto.

Odpowiedzialność

§1

Sejfik.com nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzane przez oglądanie reklam czy wykonywanie innych zadań. Sejfik.com stara się moderować treść reklam tak aby nie zawierała oprogramowania szkodliwego. Reklamy niebezpieczne usuwane są jak najszybciej to możliwe.

§2

Sejfik.com świadom, że nie każda treść stron www jest odpowiednia dla osób niepełnoletnich wprowadza odpowiednie zabezpieczenia tj. opcja preferencji reklam +18. Osoby poniżej 18roku życia oraz osoby, które wyrażą taką chęć zaznaczają odpowiednią opcje w profilu tym samym wyłączając całkowicie emisje reklam tego typu.

§3

Sejfik.com nie jest w stanie zagwarantować minimalnej liczby reklam i zadań zarobkowych dostępnych dla użytkownika. Liczba reklam jest zależna od profilu użytkownika oraz jego statusu.

Powrót